Datganiad Hygyrchedd ar gyfer y Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr Cyf

Rhedir y wefan hon gan y Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr Cyfyngedig (SLC) ar ran Gwasanaethau Digidol Llywodraeth y DU. Ei bwriad yw cael ei defnyddio gan gynifer o bobl â phosibl. Dylech fod yn gallu:

 • newid lliwiau, lefelau cyferbyniad a ffontiau
 • chwyddo i fyny at 300% heb i’r testun lithro oddi ar y sgrin
 • llywio’r rhan fwyaf o’r wefan gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig
 • llywio’r rhan fwyaf o’r wefan gan ddefnyddio meddalwedd adnabod llais
 • gwrando ar y rhan fwyaf o’r wefan gan ddefnyddio darllenydd sgrin (gan gynnwys y fersiynau diweddaraf o JAWS, NVDA a VoiceOver)

Rydym wedi gwneud testun y wefan mor syml â phosibl i’w ddeall.

Mae gan AbilityNet gyngor ar wneud eich dyfais yn haws i’w defnyddio os oes gennych anabledd.

Pa mor hygyrch yw’r wefan hon

Gwyddwn nad yw rhai rhannau o’r wefan hon yn gwbl hygyrch:

 • mae rhai dogfennau hŷn ar ffurf PDF ac nid ydynt yn gwbl hygyrch i feddalwedd darllenydd sgrin
 • mae rhai dogfennau ar ffurf PDF nad oes modd eu golygu’n llawn
 • nid oes gan rai delweddau destun amgen clir a disgrifiadol
 • nid oes gan rai teclynnau hyperddolenni na labeli disgrifiadol
 • nid oes gan rai tagiau HTML y teithi iaith cywir
 • nid yw rhai elfennau penawdau’n gyson
 • nid yw rhai nodweddion o’r wefan yn gydnaws â phob porwr gwe.

Beth i wneud os na allwch droi at rannau o’r wefan hon

Os oes angen unrhyw un o’n llythyrau, ffurflenni neu ganllawiau wedi’u hanfon atoch mewn Braille neu brint mawr, anfonwch e-bost at brailleandlargefonts@slc.co.uk gyda’ch:

 • cyfeiriad
 • Cyfeirnod Cwsmer
 • yr hyn y mae arnoch angen ei newid i Braille neu brint mawr
 • ar gyfer print mawr, cofiwch gynnwys maint y ffont a’r math o ffont y mae arnoch ei angen

Os oes unrhyw rannau eraill o’n gwefan na allwch fynd atynt, rhowch wybod i ni trwy gysylltu â ni yn accessibility@slc.co.uk.

Cysylltu â ni dros y ffôn neu ymweld â ni mewn person

Rydym yn darparu gwasanaeth cyfnewid testun i bobl sy’n fyddar, yn drwm eu clyw neu sydd â nam ar eu lleferydd.

Mae gan ein swyddfeydd ddolenni sain ar gyfer pobl sy’n cael trafferth clywed ac sy’n ymweld â’n swyddfeydd mewn person. Neu, os cysylltwch chi gyda ni cyn eich ymweliad, gallwn drefnu dehonglwr Iaith Arwyddion Prydain (BSL).

Darganfyddwch sut i gysylltu â ni yn https://www.gov.uk/government/organisations/student-loans-company.

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd y wefan hon

Mae’r Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr yn ymroi i wneud ei wefan yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau ac Apiau ar gyfer Dyfeisiau Symudol) (Rhif 2) 2018 (‘y Rheoliadau Hygyrchedd’).

Mae’r wefan hon yn ufuddhau’n rhannol i safon AA fersiwn 2.1 y Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe (‘WCAG 2.1’), oherwydd yr achosion o ddiffyg cydymffurfiaeth a restrir isod.

Cynnwys heb fod yn hygyrch

Nid yw’r cynnwys a restrir isod yn hygyrch am y rhesymau canlynol.

Diffyg cydymffurfiaeth â’r Rheoliadau Hygyrchedd

Teclynnau a labeli

Nid oes gan rai teclynnau labeli disgrifiadol ac/neu gyfarwyddiadau sy’n dynodi’r mewnbwn disgwyliedig. Mae hyn yn golygu nad yw’n glir beth sy’n ddisgwyliedig o’r defnyddiwr na ble fydd y teclyn yn mynd â nhw, yn enwedig wrth ddefnyddio technolegau cynorthwyol fel darllenwyr sgrin. Nid yw hyn yn bodloni maen prawf llwyddiant 2.1 WCAG:

 • 1.3.1 (gwybodaeth a pherthnasoedd)
 • 3.2.2 (ar fewnbwn)
 • 2.4.4 (pwrpas y ddolen (mewn cyd-destun))
 • 3.2.3 (llywio cyson)
 • 3.2.4 (dynodi cyson)

Bwriadwn ychwanegu labeli disgrifiadol at bob teclyn a hyperddolen erbyn mis Medi 2020. Yn y cyfamser, pan fydd cynnwys newydd yn cael ei gyhoeddi, byddwn yn gwneud yn siŵr bod ein defnydd o destun teclynnau a hyperddolenni’n bodloni safonau hygyrchedd AA.

Yn ogystal, mae yna rai teclynnau sydd heb eu marcio’n glir fel gweithredol, wedi’u hanalluogi neu i’w darllen yn unig, felly nid yw’n glir a all defnyddwyr ryngweithio gyda nhw. Nid yw rhai negeseuon gwall yn ddisgrifiadol hefyd ac nid ydynt yn rhoi enghreifftiau o’r hyn sy’n ddisgwyliedig pan fydd gwallau mewnbwn yn cael eu canfod.

Rhaid i ddefnyddwyr technoleg gynorthwyol fod yn ymwybodol o newidiadau testun deinamig a ffurfio cyflyrau gwall. Felly, rhaid i negeseuon o wallau fod yn ddisgrifiadol a chiwiau o gwmpas meysydd gofynnol neu fod yn ofynnol gael eu darparu’n rhaglennol ac nid dim ond yn weledol. Nid yw hyn yn bodloni maen prawf llwyddiant WCAG:

 • 4.1.2 (enw, rôl, gwerth)
 • 4.1.3 (negeseuon statws)
 • 3.3.1 (dynodi gwallau)

Bwriadwn weithredu HTML sy’n rhoi gwybod i ddefnyddwyr pan fydd gwallau mewnbwn yn cael eu canfod, ynghyd â darparu cyflyrau gwall mwy disgrifiadol a defnyddio priodweddau hunan-lenwi erbyn mis Medi 2020.

Nid yw rhai o’r cyferbyniadau cefndir a thu blaen yn y safle’n bodloni’r canllawiau gofynnol gan eu bod yn fwy heriol i’w darllen. Nid yw hyn yn bodloni maen prawf llwyddiant 1.4.3 WCAG (isafswm cyferbyniad) a bwriadwn fynd i’r afael â hyn erbyn mis Medi 2020.

Delweddau a chynnwys heb fod yn destun

Nid oes gan rai delweddau destun amgen, felly nid yw’r wybodaeth ynddynt ar gael i bobl sy’n defnyddio darllenydd sgrin. Nid yw hyn yn bodloni maen prawf llwyddiant 1.1.1 WCAG 2.1 (cynnwys heb fod yn destun).

Bwriadwn ychwanegu dewisiadau eraill i destun ar gyfer pob delwedd erbyn mis Medi 2020. Pan gyhoeddwn gynnwys newydd, byddwn yn gwneud yn siŵr bod ein defnydd o ddelweddau’n bodloni safonau hygyrchedd AA.

HTML

Darperir galwadau gwybodaeth ar waelod rhai tudalennu yn weledol yn unig, sy’n golygu eu bod wedi’u cuddio i ddarllenwyr sgrin ac felly ni chânt eu cyhoeddi na’u cyfleu i’r defnyddiwr. Nid yw hyn yn bodloni maen prawf llwyddiant 1.3.1 WCAG 2.1 (gwybodaeth a pherthnasoedd).

Bwriadwn ychwanegu tagiau HTML perthnasol ac osgoi’r defnydd o briodweddau cudd i gywiro’r broblem hon erbyn mis Medi 2020. Pan fydd cynnwys newydd yn cael ei gyhoeddi, byddwn yn gwneud yn siŵr bod ein HTML yn bodloni safonau hygyrchedd AA.

Mewn rhai achosion lle dewisir y Gymraeg, bydd y testun ar y sgrin yn newid i’r Gymraeg ond bydd darllenydd sgrin yn ei gyfleu i’r defnyddiwr yn Saesneg. Mae hyn oherwydd nad oes gan dag HTML tudalen y briodwedd iaith gywir.

Nid oes gan y dolenni i newid yr iaith i’r Gymraeg ac yn ôl i’r Saesneg y briodwedd iaith gywir sy’n golygu na fydd yn cael ei darllen yn gywir gan ddarllenydd sgrin.

Golyga’r ddwy broblem nad yw’r wefan yn bodloni maen prawf llwyddiant 3.1.1 WCAG 2.1 (iaith tudalen) a 3.1.2 (iaith rhannau). Bwriadwn weithredu’r priodweddau iaith HTML cywir erbyn mis Medi 2020.

Cydnabyddwn hefyd y caiff penawdau eu defnyddio’n anghywir ar adegau ar y wefan hon. Swyddogaeth pennawd yw labelu rhan o gynnwys ond yn lle hynny, fe’u defnyddir yn aml i steilio cynnwys. Arweinia hyn at lif digyswllt yn y cynnwys pan eir ato gan ddefnyddio darllenydd sgrin. Nid yw hyn yn bodloni maen prawf llwyddiant WCAG 2.1:

 • 2.4.6 (penawdau a labeli)
 • 1.3.1 (gwybodaeth a pherthnasoedd)
 • 4.1.3 (negeseuon statws)

Bwriadwn fynd i’r afael â’r materion hyn erbyn mis Medi 2020 er mwyn i benawdau gael eu defnyddio wrth labelu rhan o gynnwys yn unig. Bydd unrhyw gynnwys a gyhoeddir rhwng nawr a mis Medi 2020 yn cael ei adeiladu fel hyn hefyd.

Nid yw’r wefan hon bob amser yn defnyddio priodweddau hunan-lenwi, sy’n golygu na all darllenwyr sgrin ddarparu gwybodaeth ddigonol i’r defnyddiwr mewn perthynas â gofynion rhyngweithio maes y ffurflen. Nid yw hyn yn bodloni maen prawf llwyddiant 1.3.5 WCAG 2.1 (caniatáu defnyddwyr i fewnbynnu gwybodaeth bersonol yn awtomatig). Byddwn yn cynnwys y defnydd o briodweddau hunan-lenwi cywir ym mhob ffurflen erbyn mis Medi 2020.

Llywio a throi at wybodaeth

Nid ydym bob amser yn darparu ffyrdd o helpu defnyddwyr i lywio, canfod cynnwys, a phenderfynu ble maen nhw ar y wefan hon. Nid yw hyn yn bodloni maen prawf llwyddiant 2.4.3 WCAG 2.1 (trefn ffocws) a 2.44 (pwrpas y ddolen). Byddwn yn darparu tirnodau llywio a dolenni disgrifiadol i gynorthwyo’r llywio erbyn mis Medi 2020.

Cydnabyddwn nad yw rhywfaint o’r wefan yn caniatáu i chwyddo testun i hyd at 400%. Gall hyn achosi i gynnwys gael ei golli, colli ymarferoldeb a gormod o le gwyn heb gymorth technoleg gynorthwyol. Nid yw hyn yn bodloni maen prawf llwyddiant WCAG 2.1:

 • 1.3.1 (gwybodaeth a pherthnasoedd)
 • 1.4.4 (newid maint testun)
 • 1.4.10 (ail-lif)

Byddwn yn darparu ymarferoldeb er mwyn gallu newid maint pob testun hyd at 400% erbyn mis Medi 2020.

Nid oes rhai nodweddion o’r wefan yn cyfateb i bob math o borwr gwe. Nid yw hyn yn bodloni maen prawf llwyddiant 2.1.1 WCAG 2.1 (bysellfwrdd). Bwriadwn sicrhau bod ein cynnwys ar gael ar bob porwr erbyn mis Medi 2020.

PDFs

Rydym yn ymwybodol nad oes modd golygu ambell i PDF yn llawn ac mae’r drefn ddarllen gan ddefnyddio darllenydd sgrin yn gwahaniaethu i’r drefn ddarllen weledol. Nid yw hyn yn bodloni maen prawf llwyddiant 2.4.7 WCAG 2.1 (mae angen i ddefnyddwyr lawrlwytho a chwblhau PDF). Byddwn yn darparu naill ai dogfennau PDF wedi’u golygu’n llawn gyda threfn ddarllen gyson neu ffurflenni HTML digidol i ddisodli pob PDF erbyn mis Medi 2020.

Cynnwys nad yw o fewn cwmpas y Rheoliadau Hygyrchedd

PDFs a dogfennau eraill

Nid yw’r Rheoliadau Hygyrchedd (sy’n agor mewn tab newydd) yn gofyn i ni drwsio PDFs na dogfennau eraill a gyhoeddwyd cyn 23 Medi 2018 os nad ydynt yn hanfodol i ddarparu’n gwasanaethau.

Nid yw llawer o’n dogfennau PDF a Word yn bodloni safonau hygyrchedd AA – er enghraifft, hwyrach nad oes strwythur iddynt, felly maen nhw’n hygyrch i ddarllenydd sgrin. Nid yw hyn yn bodloni maen prawf 4.1.2 WCAG 2.1 (enw, gwerth y rôl).

Mae rhai o’n dogfennau PDF a Word yn hanfodol i ddarparu’n gwasanaethau. Er enghraifft, mae gennyf PDFs gyda gwybodaeth am sut gall defnyddwyr droi at ein gwasanaethau, a ffurflenni a gyhoeddwyd fel dogfennau Word. Erbyn mis Medi 2020, bwriadwn naill ai trwsio’r rhain neu eu disodli gyda thudalennau HTML hygyrch.

Bydd unrhyw ddogfen PDF neu Word a gyhoeddwn o fis Medi 2019 ymlaen yn bodloni safonau hygyrchedd.

Sut gwnaethon ni brofi’r wefan hon

Rhedwyd y prawf diwethaf ar y wefan hon ym mis Mai 2020. Cynhaliwyd y prawf gan User Vision. Profon ni’n meysydd rheoli cyfrif cwsmer, sydd ar gael yn y dolenni canlynol:

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd gyda’r wefan hon

Rydym yn edrych bob amser i wella hygyrchedd y wefan hon. Os dewch chi o hyd i unrhyw broblem sydd heb ei rhestru ar y dudalen hon neu os credwch nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â: accessibility@slc.co.uk.

Gweithdrefn orfodi

Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd y Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau ac Apiau ar gyfer Dyfeisiau Symudol) (Rhif 2) 2018 (‘y rheoliadau hygyrchedd’. Os nad ydych chi’n hapus â’r ffordd y mae’r Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr yn ymateb i’ch cwyn, cysylltwch â’r Equality Advisory and Support Service (EASS), neu’r Equality Commission for Northern Ireland (ECNI) os ydych chi’n byw yng Ngogledd Iwerddon.

Yr hyn rydym yn ei wneud i wella hygyrchedd

Bwriadwn ddynodi a thrwsio problemau yn unol â’r amserlenni a ddengys ar gyfer pob maes uchod.

Diweddarwyd y datganiad hwn ddiwethaf ar 12 Mai 2020 ac fe’i cyhoeddwyd ar 20 Mai 2020.