Datganiad hygyrchedd ar gyfer y Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr (Student Loans Company Limited)

Caiff y wefan hon ei rhedeg gan y Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr ar ran Gwasanaethau Digidol Llywodraeth y DU. Bwriedir iddi gael ei defnyddio gan gynifer ag sy’n bosibl o bobl. Dylai fod modd i chi:

 • newid lliwiau, lefelau cyferbynnedd a ffontiau
 • chwyddo maint y testun i 400% heb fod y testun yn mynd o’r golwg ar y sgrîn
 • nid oes gan rai delweddau destun amgen clir a disgrifiadol
 • nid oes gan rai wijets hyperddolenni neu labeli disgrifiadol
 • nid oes gan rai tagiau HTML y nodwedd gywir o ran iaith
 • nid yw neges benodol am wall yn cael ei chyhoeddi - ychwanegu
 • Gall problemau nad ydynt yn ymwneud â’r Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr (problemau gyda darllenydd sgrîn NVDA) ddigwydd, yn dibynnu ar ba fersiynau y mae’r cwsmer yn eu defnyddio - ychwanegu

Rydym wedi sicrhau bod testun y wefan mor hawdd i’w ddeall ag sy’n bosibl.

Mae gan AbilityNet gyngor ynghylch gwneud eich dyfais yn haws i’w defnyddio os oes gennych anabledd.

I ba raddau y mae’r wefan hon yn hygyrch

Rydym yn gwybod nad yw rhai o'r rhannau canlynol o’r wefan yn hollol hygyrch:

 • mae dogfennau hŷn yn ddogfennau PDF, ac nid ydynt yn hollol hygyrch i feddalwedd darllenydd sgrîn
 • nid yw’r dogfennau PDF yn ddogfennau y mae modd eu golygu’n gyfan gwbl
 • nid oes gan ddelweddau destun amgen clir a disgrifiadol
 • nid oes gan wijets hyperddolenni neu labeli disgrifiadol
 • nid oes gan dagiau HTML y nodwedd gywir o ran iaith
 • nid yw elfennau penynnau’n gyson
 • nid yw nodweddion y wefan yn gydnaws â phob porwr gwe
 • nid yw bariau cynnydd yn dweud yn glir wrth y defnyddiwr ble'n union y mae yn y broses

Beth y dylech ei wneud os na allwch gyrchu rhannau o’r wefan hon

Os oes arnoch angen unrhyw rai o’n llythyrau, ein ffurflenni neu’n canllawiau mewn Braille neu brint bras, anfonwch e-bost i brailleandlargefonts@slc.co.uk gan nodi:

 • eich cyfeiriad
 • eich Cyfeirnod Cwsmer
 • beth y mae arnoch ei angen mewn Braille neu brint bras
 • ar gyfer print bras, pa faint ffont a pha fath o ffont y mae arnoch eu hangen

Os na allwch gyrchu unrhyw rannau eraill o’n gwefan, rhowch wybod i ni trwy gysylltu â ni yn accessibility@slc.co.uk.

Cysylltu â ni dros y ffôn neu ymweld â ni’n bersonol

Rydym yn darparu gwasanaeth trosglwyddo testun ar gyfer pobl F/fyddar, pobl sydd â nam ar eu clyw neu bobl sydd â nam ar eu lleferydd.

Mae dolenni sain yn ein swyddfeydd ar gyfer y sawl sy’n cael anhawster clywed ac sy’n ymweld â’n swyddfeydd yn bersonol. Neu, os byddwch yn cysylltu â ni cyn eich ymweliad, gallwn drefnu bod dehonglwr Iaith Arwyddion Prydain ar gael.

Gallwch gael gwybod sut mae cysylltu â ni trwy fynd i https://www.gov.uk/government/organisations/student-loans-company.

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd y wefan hon

Mae’r Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr wedi ymrwymo i sicrhau bod ei wefannau’n hygyrch yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Chymwysiadau Symudol) (Rhif 2) 2018 (‘y Rheoliadau Hygyrchedd’).

Mae’r wefan hon yn cydymffurfio’n rhannol â safon AA fersiwn 2.1 y Canllawiau ynghylch Hygyrchedd Cynnwys Gwefannau (‘Canllawiau Hygyrchedd 2.1’), oherwydd elfennau nad ydynt yn cydymffurfio o fewn ein trefniadau ar gyfer Ceisiadau am Fenthyciad ar gyfer Myfyrwyr Ôl-raddedig. Mae sylw’n cael ei roi ar hyn o bryd i hynny, ac mae’r Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr wedi ymrwymo i sicrhau bod y trefniadau ar gyfer Ceisiadau am Fenthyciad ar gyfer Myfyrwyr Ôl-raddedig yn cydymffurfio erbyn mis Mai 2021. Mae gan y maes hwn ei ddatganiad hygyrchedd atodol ei hun, sy’n nodi’r meysydd nad ydynt yn cydymffurfio ac sy’n amlinellu amserlenni ar gyfer cywiro’r problemau dan sylw.

Sut y gwnaethom brofi’r wefan hon

Cafodd y prawf diwethaf ar y wefan hon ei gynnal ym mis Medi 2020. Cafodd y prawf ei gynnal yn bennaf gan ddefnyddio darllenydd sgrîn NVDA ym mhorwr Chrome, a chafodd gwiriadau ychwanegol eu cynnal gan ddefnyddio darllenydd sgrîn JAWS a phorwr Firefox. Cafodd y profion eu cynnal i safon AA Canllawiau Hygyrchedd 2.1 ar bob golwg bwrdd gwaith a golwg dyfais symudol, gan gynnwys golwg chwyddo lefel uchel.

Cafodd y prawf ei gynnal gan ein hymgynghorydd hygyrchedd trydydd parti, sydd wedi bod yn gweithio i’r Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr fel arbenigwr hygyrchedd ers mis Mawrth 2020, ar y cyd â Thîm Hygyrchedd y Porth Cwsmeriaid. Cafodd y prawf ei wella ymhellach drwy barhau i ymgysylltu â’n hymgynghorydd yn User Vision.

Cafodd y prawf ei gynnal ym mis Medi 2020 gan ein hymgynghorydd hygyrchedd trydydd parti, a fu’n gweithio gyda’r Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr ar gymwysiadau’r Porth Cwsmeriaid rhwng mis Mawrth 2020 a mis Rhagfyr 2020, ar y cyd â Thîm Hygyrchedd pwrpasol y Porth Cwsmeriaid. Cafodd y prawf ei wella ymhellach drwy barhau i ymgysylltu â’n hymgynghorydd yn User Vision.

Ym mis Chwefror 2021 a mis Mehefin 2021, cynhaliodd ein hymgynghorydd yn User Vision adolygiadau llawn a manwl o’r diweddariadau i gymwysiadau ar gyfer blwyddyn academaidd 2021 i 2022.

Adrodd ynghylch problemau hygyrchedd ar y wefan hon

Rydym bob amser yn awyddus i wneud y wefan hon yn fwy hygyrch. Os byddwch yn dod ar draws unrhyw broblemau nad ydynt wedi’u rhestru ar y dudalen hon neu os ydych o’r farn nad ydym yn bodloni’r gofynion o ran hygyrchedd, cysylltwch â: accessibility@slc.co.uk

Gweithdrefn orfodi

Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol sy’n gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Chymwysiadau Symudol) (Rhif 2) 2018 (‘y Rheoliadau Hygyrchedd’). Os byddwch yn anfodlon â’r modd y bydd y Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr yn ymateb i’ch cwyn, cysylltwch â’r Gwasanaeth Cynghori a Chymorth Cydraddoldeb (EASS), neu â Chomisiwn Cydraddoldeb Gogledd Iwerddon os ydych yn byw yng Ngogledd Iwerddon.

Beth yr ydym yn ei wneud i wella hygyrchedd

Rydym yn bwriadu adnabod a chywiro’r problemau a nodwyd yn ystod archwiliad mis Mehefin 2021 cyn mis Tachwedd 2021.

Cafodd y datganiad hwn ei ddiweddaru ddiwethaf ar 11 Mehefin 2021 a’i gyhoeddi ar 27 Mehefin 2021.